Algemene Voorwaarden Kleur Bekennen

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kleur Bekennen (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 - Verplichting
2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 3 - Offertes
3.1 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in overleg met de opdrachtgever.
4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
5.6 Voor particulieren geldt een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen.

Artikel 6 - Honorarium
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.
6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek of gefaseerd in rekening worden gebracht.
6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen voor opdrachten van een jaar of langer indien Opdrachtnemer kan aantonen dat de tarieven tussen het moment van aanbieding, levering en/of uitvoering van de opdracht, niet marktconform meer zijn.
6.6 Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Dit geldt niet bij opdrachten waarbij een vast honorarium is overeengekomen.
6.7 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6.8 Indien opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen acht (8) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer  kan, zonder daardoor in verzuim te kom en, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5 Zodra u akkoord gaat met de offerte, dient u dit te bevestigen door een aanbetaling  te doen van 30 % van het totaal geoffreerde bedrag inclusief de btw.
7.6 Zolang de aanbetaling uitblijft, is Opdrachtnemer niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.
7.7 Na het uitvoeren van de opdracht ontvangt u van Opdrachtnemer de factuur met het resterende bedrag en eventueel de kosten op basis van nacalculatie. Deze factuur dient u binnen 14 dagen te voldoen.
7.8 Eventuele terugbetalingen worden binnen 30 dagen overgemaakt op het door u aan te geven bankrekeningnummer.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.
8.5 Onverminderd het overigens in deze algemene voor waarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 9 - Klachten
9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 – Opzegtermijn / Annuleringsregeling
10.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies.
10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest Opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden van nut zijn voor Opdrachtgever.
10.4 Bij annulering geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering van meer dan 30 werkdagen voor de startdatum: is opdrachtgever 5% annuleringskosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 175,-. Bij annulering tot 10 werkdagen voor de startdatum: dient opdrachtgever 50% van het totaalbedrag te betalen. Bij annulering van minder dan 10 werkdagen voor de startdatum: dient opdrachtgever het volledige factuurbedrag te betalen.|
10.5 Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
10.6 Een deelnemer kan vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
11.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
11.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden eveneens verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 13 - Vrijwaringen
13.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
14.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, presentaties etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat dit recht niet geldt betreffende de inhoudelijke kennis van de opdracht.
14.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.
14.4 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer  mogen uitgewerkte offertes, ideeën, modellen, adviezen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van Opdrachtnemer  op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

Artikel 15 - Geheimhouding
15.1 Indien Opdrachtnemer - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
15.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
  
b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; 
  
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; 
  
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of 
  
e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst. 
  
f. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  
g. Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
16.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.
16.4 Voorts zijn partijen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer  op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 17 - Overdracht en plichten
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 18 – Geschillen
18.1 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 20 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
20.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
20.2 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 12 april 2007.